โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จัดประชาพิจารณ์การจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน จัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการลดความแออัดของประชาชนที่มาเข้ารับการตรวจ รวมทั้งรักษาพยาบาลที่นับวันจะเพิ่มความแออัดมากขึ้น ในการจัดประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเป็นการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและให้บริการที่ดีสำหรับประชาชนต่อไป

สำหรับการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนนี้ เพื่อเป็นการลดความแออัดของประชาชนที่มาเข้ารับการตรวจ รวมทั้งรักษาพยาบาลที่นับวันจะเพิ่มความแออัดมากขึ้น สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของแพทย์แผนปัจจุบันทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและนิยมมารับการรักษามากขึ้น สำหรับการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนนั้นก็เพื่อลดความเครียด ความวิตกกังวลและความไม่พึงพอใจของผู้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่วิกฤติฉุกเฉิน ซึ่งคาดหวังต่อผลการรักษาให้หายโดยเร็ว ลดความอึดอัด ความเครียด และความกังวลของแพทย์ผู้รักษา ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ป่วยที่รอคิวผ่าตัด ให้สามารถทำการรักษาได้เร็วขึ้น สำหรับผู้ที่เข้ารับฟังการประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย สมาชิก อสม. รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth